Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Technické parametre: Tepelný rozklad odpadových a recyklovateľných materiálov prebieha bez prítomnosti kyslíka v špeciálne konštruovaným tlakovom a teplotným profilu (250 - 650 stupňov) v časovom období 8-10 hodín.

# Odpadová a ušľachtilé plyny vzniknuté počas procesu tlenia sú vedené do plynovej turbíny a premenené na elektrickú energiu. Na rozdiel od konvenčných systémov nevznikajú pri recyklácii pyrolýzou frakcie popolčeka ani škodlivé plyny [bezemisné CO ²].

Ako output sa pri tomto procese vedľa olejov, benzén, plynov a vzácneho uhlíka [čistý uhlík] získavajú tiež ďalšie recyklovateľné materiály.

S prihliadnutím k najnovším technológiám spracovania bol vytvorený prvý prototyp v zmenšenej mierke. Cieľom je prispôsobiť proces aj zariadenia dnešným požiadavkám kladeným na permanentne prevádzkované priemyselné zariadenia tak, aby bolo dostupným a ekonomicky rentabilné riešením pre prevádzkovateľov a investorov